kancelaria@notariuszosielsko.pl      +48 728 499 788

 

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub wyrażą chęć nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

-sporządza akty notarialne;

-sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

-podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

-podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

-sporządza poświadczenia;

-spisuje protokoły;

-sporządza protesty weksli i czeków;

-przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

-sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

-sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

-składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

-sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.